Inne usługi OCI

W ramach wspierania etycznego środowiska pracy proponujemy następujące dodatkowe usługi:

Szkolenia dla menedżerów z tworzenia etycznego środowiska pracy

Szkolenie to ma na celu szczególnie zwrócenie uwagi na kwestię mobbingu i nękania, dając menedżerom zrozumienie w jaki sposób egzekwować realizację zadań i celów, bez obaw o bycie posądzonym o praktyki mobbingowe.

Polityki wspierające Etyczne Środowisko Pracy

W ramach tej usługi przygotowujemy dla firm propozycje różnego rodzaju regulacji wewnętrznych wspierających tworzenie etycznego środowiska pracy. Jest to np. Polityka Antymobbingowa, Polityka Prowadzenia Biznesu (Code of Conduct), projekt definiowania wartości firmowych, itp.

Postępowanie w przypadkach mobbingu

W trakcie postępowania wyjaśniającego w sprawach dotyczących mobbingu, bardzo często firmy spotykają się z zarzutem stronniczości osób z wewnątrz firmy, które takie postępowanie prowadzą. Włączenie w postępowanie wyjaśniające ekspertów zewnętrznych, doświadczonych w prowadzeniu tego typu spraw, daje większe poczucie obiektywizacji postępowania oraz rzetelności jego wyniku.

Mediacje

Szczególnie w konfliktach pracowniczych pomoc zewnętrznego mediatora, nie związanego z żadną ze stron, pomaga szybciej i skuteczniej rozwiązać patową sytuację. Współpracujący z nami mediator jest certyfikowanym mediatorem Stowarzyszenia Pracodawcy RP oraz figuruje na liście mediatorów rekomendowanych przez Krajową Izbę Mediatorów i Arbitrów & ICAMC Sąd Arbitrażowy i Centrum Mediacji.